Przejdź do treści

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych jest Stal-Pol Liberkowski s.c. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 23, tel. 665 50 35 33, e-mail: biuro@stalpol-laser.pl
 2. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, masz prawo wnieść skargę.
 3. Twoje dane możemy przetwarzać w następujących przypadkach:
  • W związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, zgodnie z zasadą, która głosi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem. Możemy kontaktować się z Tobą w przypadku potwierdzenia terminu świadczonej usługi bądź jej zmiany, przypomnieniu o realizacji usługi czy przekazaniu innej informacji związanej z umową.
  • W związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu przekazywania informacji handlowych.
  • W związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jako przedsiębiorstwo prowadzimy rozliczenia, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe za wykonane przez nas usługi).
  • W związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Zabezpieczamy swoje mienie oraz chronimy osoby przebywające na terenie naszych obiektów. W związku z powyższym stosujemy zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego. Ponadto mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej – wtedy także będziemy mieli prawo przetwarzać ujawnione przez Ciebie dane.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli dane były uzyskane w związku z wyrażoną Twoją zgodą – będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody. Danych pozyskanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym nie przechowujemy dłużej niż 30 dni. Po tym czasie zostają trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 5. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia, w szczególności dostawcom rozwiązań teleinformatycznym, biurom rachunkowym. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia do odrębnego administratora danych – o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych. Możesz w tym celu skorzystać zarówno z komunikacji elektronicznej, telefonicznej, listownej jak i zgłaszając się osobiście do naszej siedziby.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę czy skorzystać z naszych usług. Jeżeli będziemy chcieli prowadzić marketing drogą elektroniczną lub telefoniczną- zawsze zapytamy o zgodę. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 8. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.